Participatie

Participatie speelt een belangrijke rol op het Heilig Hartcollege. Hiervoor zijn er een aantal inspraakorganen voorzien.

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een informatie- en overlegorgaan dat de leerlingen de kans biedt om te participeren in het dagelijkse reilen en zeilen van de school.

Ouderraad

De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van al de leerlingen op school en thuis. Zij helpt mee aan de organisatie van individuele oudercontacten, organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op school.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap. De schoolraad zal advies geven aan en overleg plegen met het schoolbestuur over een aantal aangelegenheden.

Lokaal onderhandelingscomité

Het lokaal onderhandelingscomité (LOC) is het officiële overlegorgaan tussen de inrichtende macht en het personeel van de school. De leden worden verkozen voor vier jaar. Binnen de grenzen van het decreet betreffende de lokale participatie, heeft het LOC vier bevoegdheden: informatierecht, onderhandelingsbevoegdheid, toezicht en bemiddeling bij conflicten.