CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

Wat doet een CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding helpt de leerlingen, ouders en de school op vier domeinen:

  • leren en studeren
  • studie- en beroepskeuze, overschakelingen
  • medisch onderzoek, vaccinaties en gezondheid
  • welbevinden

Het CLB is daarnaast verplicht om veelvuldige afwezigheden op te volgen, doet het verplichte medische onderzoek en werkt mee aan gezondheidsmaatregelen om besmettelijke ziekten te voorkomen.

Het Heilig Hartcollege en het Vrij CLB Maasland maakten samen afspraken over de leerlingenbegeleiding. Er wordt hierbij soms groepsgericht gewerkt: informatie geven in een klas en het medisch onderzoek. In andere gevallen helpen zij de leerkracht bij de aanpak van een leerling, bijvoorbeeld bij leerproblemen of gedrag op school, of zorgen ze voor een gesprek tussen de leerling en de ouders. Soms wordt er ook een testonderzoek uitgevoerd. Zo wordt er uitgezocht wat er precies nodig is.

Het CLB werkt gratis en discreet, de CLB-medewerkers zijn daarbij gebonden aan het beroepsgeheim.

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team.

Hun werk richt zich op het bevorderen van het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan. Het goed voelen van de leerling staat centraal zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.

Leerplichtcontrole

Wanneer een leerling meer dan tien halve dagen in een schooljaar ongewettigd afwezig is, heeft het CLB de plicht deze leerling te spreken in functie van een regelmatiger aanwezigheid op school. Het CLB gaat dan met de leerling en/of ouders na welke hulp er nodig is, opdat de leerling weer regelmatiger naar school zou komen.

Wie kan beroep doen op het CLB

De drie voornaamste 'klanten' van een CLB zijn: de leerling, zijn ouders en de school. Daarnaast kan ook de gemeenschap een beroep doen op een CLB.

De leerling, de ouders of de leerling en de ouders samen
Het centrum is er op de eerste plaats voor de leerling van het basisonderwijs of het secundair onderwijs en voor zijn ouders. Ook leerlingen van de erkende vormingen behoren tot de doelgroep.

De leerkrachten en de directie van de school
Een school en een CLB sluiten na overleg een beleidsplan of beleidscontract af voor de duur van drie schooljaren. Jaarlijks kan dat contract of plan worden bijgestuurd. In het beleidsplan of beleidscontract worden de taken bij de begeleiding van de leerlingen verdeeld tussen school en CLB.

Na de ouders is de leraar immers het best geplaatst om signalen op te vangen van leerproblemen, leesmoeilijkheden, pestgedrag, gedragsstoornissen enz. De leraar kan trouwens zelf al veel ondernemen om de leerling te begeleiden.

Het CLB-team

In het CLB is er een team van deskundigen voor elke school: een arts, een sociaal verpleegster, een maatschappelijk werker en een psycholoog, pedagoog of assistent in de psychologie. Zij kunnen ingeschakeld worden via de contactpersoon voor de school.

Contactpersoon
Marie-Josée Maesen
Lokaal langs de hoofdingang, aanwezig op school op dinsdagvoormiddag om de 14 dagen. 

Contacteren kan via een bericht op smartschool of per e-mail: mariejosee.maesen@vclblimburg.be 

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Maasland
Deken Bernardstraat 4
3630 Maasmechelen
Telefoon: 089 / 77.97.30
E-mail: onthaalmaasmechelen@vclblimburg.be
Openingsuren: elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur (behalve maandagnamiddag). Na afspraak kan je ook na de kantooruren langskomen.