Leerlingenbegeleiding

Wij begeleiden onze leerlingen tijdens hun carrière op onze school op allerlei vlakken.

Allereerst zijn er de vakleerkrachten die de vakinhoudelijke vooruitgang van de leerlingen opvolgen en bijsturen waar wenselijk. Indien zij op een breder 'probleem' stuiten, kunnen zij dit doorgeven aan de klassenleraar of rechtstreeks aan een leerlingbegeleider.

De klassenleraar staat in voor de goede gang van zaken binnen een vooraf bepaalde klasgroep. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen indien er zich een probleem voordoet dat vakoverschrijdend is. Hij/zij zorgt voor de concrete opvolging van de leerlingen van deze klasgroep, o.a. door het uitdelen en verzamelen van rapporten en het voorbereiden van klassenraden.

De leerlingbegeleiders zijn leerkrachten die naast hun lesopdracht ook enkele uren werken aan ondersteuning van leerlingen en leerkrachten, in functie van bijzondere behoeften. Algemeen bereiden zij ook de examenplanning voor, werken een 'leren leren'-programma uit voor de derdejaars, begeleiden leerlingen in hun studieloopbaan - vanaf een keuze voor een studierichting in het derde jaar tot een opleiding in het hoger onderwijs. Zij begeleiden alle klassenraden en verzorgen de verslaggeving ervan. Zij volgen ook de verslaggeving op die gebeurt door vakleerkrachten en klassenleraren. Dit alles resulteert in een 'pedagogisch dossier' dat voor elke leerling wordt bijgehouden. De leerlingbegeleiders zijn mevr. Isabelle Notelaers en mevr. Anneke Salden. 

De cel leerlingbegeleiding vergadert wekelijks. Hierin werken de leerlingbegeleiders samen met de directeur, een secretariaatsmedewerker en een medewerker van het CLB (meer informatie over het CLB). Problemen die verdere opvolging of doorverwijzing noodzakelijk maken worden hier besproken.

Leerlingen en ouders kunnen de leerlingbegeleiders bereiken, telefonisch via het secretariaat van de school en elektronisch, via het contactformulier en Smartschool (berichten). Leerlingen kunnen hen natuurlijk ook altijd persoonlijk aanspreken, op school.